Legally
Do you have any questions related to the general conditions? get touch with us on the contactpage
Legally

Privacy Policy

Dit zijn de Gebruiksvoorwaarden van Pokon. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing als u gebruik maakt van pokon.nl, de Pokon applicatie, de Pokon nieuwsbrief, hierna: “de digitale diensten van Pokon”. Deze Gebruiksvoorwaarden informeren u over uw rechten en plichten als u gebruik maakt van de digitale diensten van Pokon. Lees deze zorgvuldig door voordat u de digitale diensten van Pokon gaat gebruiken.
Algemeen
Op het gebruik van de digitale diensten van Pokon zijn deze Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid en andere aanvullende regelgevende documenten die Pokon publiceert op de Pokon websites van toepassing. Indien u niet akkoord gaat met de inhoud van deze documenten, dient u geen gebruik te maken van Pokon.
Pokon behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden zonder voorafgaande bekendmaking eenzijdig te wijzigen. De aanpassingen zullen per direct in werking treden tenzij anders vermeld. De bekendmaking geschiedt door publicatie op de Pokon website van Pokon. Wanneer u na de aanpassingen gebruik blijft maken van Pokon, impliceert dit dat u deze wijzigingen onherroepelijk aanvaardt. Het is dan ook verstandig om deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.
Waarop zijn de Gebruiksvoorwaarden van toepassing?
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle digitale diensten van Pokon tenzij anders aangegeven.
Deze Gebruiksvoorwaarden geldt onder andere voor de Pokon applicatie. Pokon biedt de mobiele diensten op dit moment gratis aan, maar u dient er rekening mee te houden dat de normale tarieven van uw telecomaanbieder (zoals voor een internetverbinding) gewoon van toepassing zijn.
U dient zich als gebruiker van de digitale diensten van Pokon in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Het is u onder meer niet toegestaan om de (inhoud van de) digitale diensten te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden.
Meer in het bijzonder zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan:
  • inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van Pokon en/of derden;
  • het doen van inbreukmakende, onrechtmatige of misleidende mededelingen;
  • het verspreiden van wettelijk verboden materiaal;
  • ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website/applicatie.
Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pokon, het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te "reverse engineeren", te decompileren of op andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren.
Ingeval u zich niet houdt aan voornoemd toegestane gebruik, behoudt Pokon zich het recht voor om de eventuele schade die voortvloeit uit dit niet-toegestane gebruik op u te verhalen.
Materiaal
Door het plaatsen van materiaal (zoals foto’s, teksten, video’s, tekeningen, etc.) in de digitale diensten van Pokon geeft u Pokon toestemming dit te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden van Pokon. Sommige geplaatste materialen kunnen worden getoond via andere distributiekanalen, zoals kranten of niet aan Pokon gelieerde websites. Door gebruik te maken van de dienstverlening van Pokon stemt u ermee in dat uw materiaal getoond kan worden door middel van deze andere distributiekanalen.
Pokon heeft het recht om uw materiaal te verwijderen indien Pokon via één van haar digitale diensten een melding ontvangt dat dit onrechtmatig is, problemen veroorzaakt of anderszins in strijd is met enige wet en/of haar beleidsregels.
Niets uit de digitale diensten van Pokon mag zonder voorafgaande toestemming openbaar gemaakt of verveelvoudigd worden.